Note to Readers:

Please Note: The editor of White Refugee blog is a member of the Ecology of Peace culture.

Summary of Ecology of Peace Radical Honoursty Factual Reality Problem Solving: Poverty, slavery, unemployment, food shortages, food inflation, cost of living increases, urban sprawl, traffic jams, toxic waste, pollution, peak oil, peak water, peak food, peak population, species extinction, loss of biodiversity, peak resources, racial, religious, class, gender resource war conflict, militarized police, psycho-social and cultural conformity pressures on free speech, etc; inter-cultural conflict; legal, political and corporate corruption, etc; are some of the socio-cultural and psycho-political consequences of overpopulation & consumption collision with declining resources.

Ecology of Peace RH factual reality: 1. Earth is not flat; 2. Resources are finite; 3. When humans breed or consume above ecological carrying capacity limits, it results in resource conflict; 4. If individuals, families, tribes, races, religions, and/or nations want to reduce class, racial and/or religious local, national and international resource war conflict; they should cooperate & sign their responsible freedom oaths; to implement Ecology of Peace Scientific and Cultural Law as international law; to require all citizens of all races, religions and nations to breed and consume below ecological carrying capacity limits.

EoP v WiP NWO negotiations are updated at EoP MILED Clerk.

Thursday, September 10, 2009

Verdrukking van blankes in Suid-Afrika en die Huntley-geval
Between 30 and 40 newspaper clippings were presented as evidence of life in South Africa. “One article exhibited was published in [the Daily Sun in 2004] by Africa Ka Mahamba. [It was] entitled ‘Taking from whites is not a crime’,” Kaplan said. The article quotes the leader of the “Uhuru cultural club” as telling youngsters who attended a Human Rights Day celebration to steal from whites because “it is the right thing to do”.
IRB Ruling: MA8-04910: Brandon Huntley

In addition, we could add, among others, the SAP's lost police dockets, only 668 in 2008, totally disappeared.

In South Africa, we have policemen who cannot drive, who do not know what a watermark is for, prosecutors who do not know what 'forensic psychology' or 'mens rea' means, and magistrates who do not know what passports are for; in fact, we have Constitutional Court Judges who are incapable of writing Judgements.

Thats not even mentioning South Africa's race war, the ANC's Occult “Struggle” Politics and People's War Collateral Damages, the Afrikaner Genocide, the plausible Occult roots of African criminality, the South African police on the brink of collapse; and that is only the tip of the iceberg......

Verdrukking van blankes in Suid-Afrika en die Huntley-geval

PRAAG, Geskryf deur Prof. Hercules Booysen

'n Herrie het in Suid-Afrika losgebars oor die Kanadese Immigrasieraad se besluit om aan die Suid-Afrikaner, Brandon Huntley, vlugtelingstatus te gee. Vanaf die kant van die ANC-regering in Suid-Afrika word die beslissing as belaglik afgemaak.

Die aangeleentheid word oor die boeg gegooi dat misdaad in Suid-Afrika almal raak, wit en swart. Dit is 'n oorvereenvoudiging van die Suid-Afrikaanse situasie en een wat nie werklikheidsgetrou is nie.

Die Suid-Afrikaanse regering na 1994 het ras bepalend gemaak van die inhoud van Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is teen die agtergrond hiervan wat die Huntley-geval beoordeel moet word.

Die regstruktuur in Suid-Afrika as geheel bepaal of blankes op grond van ras onderdruk word en nie net een komponent daarvan, naamlik, die regering se onvermoë en/of onwilligheid om blankes teen geweld te beskerm nie.

Hierdie struktuur vind alreeds beslag kort na 1994 toe die ANC-lid, Peter Mokaba, begin met sy politieke slagspreuk, "kill a famer, kill a boer" en nadat hy deel geword het van die Mandela-regering. Hy is geduld in die regering en sy slagspreuk is ook nie deur die regering van die dag veroordeel nie.

Selfs op sy begrafnis is dit weer uitgeskreeu, in die teenwoordigheid van hoë regeringslui. Hierdie gedrag en dulding kan op sy minste as aanstigting tot moord op blankes, of meer besonder op Afrikaners, beskou word. Dit sou in enige beskaafde land of kontinent as sodanig gesien gewees het.

Aanstigting is alreeds 'n misdaad. Geen amptenaar of regter of minister is van sy amp onthef omdat hulle teenwoordig was waar die slagspreuk geskreeu is nie en niemand het ooit vrywillig bedank omdat dit deur die staat en sy amptenare geduld is nie.

Die wetgewende struktuur van die land het tot gevolg dat daar openlik teen blankes in die staatsdiens gediskrimineer word, dat talle blankes hulle werk op grond van hulle ras in die staatsdiens verloor het, dat op grond van ras blanke besighede se aandele aan swartes verpligtend oorgedra moet word, dat bepaalde poste selfs in privaat maatskappye aan swartes gegee moet word, dat blankes se plase op grond van ras ten gunste van swartes onteien word en dat studieplekke aan universiteite, veral in die professies, vir blanke studente beperk word op grond van hulle ras.

Dit is slegs 'n paar voorbeelde oor wat die direkte doel met, en gevolge van, die regering se wetgewing na 1994 is. Die regering beskryf sy politiek as die Afrikanisering van Suid-Afrika. Hierdie beleid se ooreenkomste met die beleid wat in Nasionaal-Sosialistiese Duitsland na 1933 gevolg is, is verstommend.

Die beleid is toe net Arisierung genoem en was teen die Jode gerig. Op 'n internasionale vlak is die probleem dat Afrikanisering slegs wettig kan wees indien Arisierung ook wettig was. Aangesien niemand Arisierung as wettig beskou nie, bestaan daar weinig kans dat Afrikanisering objektief gesproke wettig kan wees. Die beleid van Arisierung het na 1939 'n gedaanteverwisseling ten slegte ondergaan wat selfs as vingerwysing vir die Afrikaniseringsprogram kan dien.

Die standpunt dat die grondwet Afrikanisering en 'n rasgebaseerde regstruktuur wettig, het te doen met die subjektiewe navolging van die heersende party se siening; die politieke korrekte houding soos bepaal deur die nuwe heersers en nagevolg deur die nuwe onderhoriges.

Regstellende aksie in sy wese kan slegs regverdig word op 'n individuele basis, dws, ten opsigte van 'n bepaalde individu waarvan 'n bepaalde reg voorheen geskend is. Dit kan nie dien as die wettiging van 'n totale rasgebaseerde staatstruktuur waarvan die bevoordeeldes selfs vreemdelinge kan wees nie, solank hulle natuurlik net swart is.

Die grondwet wou so 'n stelsel afskaf en nie verskans nie. Indien die regering van 'n land 'n struktuur skep wat toelaat dat daar openlik aangestig kan word dat jy op grond van jou ras vermoor kan word, dat jou werk op grond van ras ontneem kan word, dat jou grond op basis van ras onteien kan word, dat maatskappye en aandele op grond van ras oorgeneem mag word, is dit sekerlik 'n struktuur wat ook aan die gewone misdadiger 'n duidelike boodskap stuur oor wat hy aan daardie ras mag doen.

Die struktuur is in sy geheel gesien onderdrukkend teenoor blankes, die misdadige komponent slegs 'n bepaalde uitvloeisel daarvan.

Prof. Hercules Booysen: Voorheen professor aan die Universiteit van Suid-Afrika in internasionale reg, regskonsultant in internasionale en internasionale ekonomiese reg

Bron: PRAAG & Perspektief

Share

No comments:

FLEUR-DE-LIS HUMINT :: F(x) Population Growth x F(x) Declining Resources = F(x) Resource Wars

KaffirLilyRiddle: F(x)population x F(x)consumption = END:CIV
Human Farming: Story of Your Enslavement (13:10)
Unified Quest is the Army Chief of Staff's future study plan designed to examine issues critical to current and future force development... - as the world population grows, increased global competition for affordable finite resources, notably energy and rare earth materials, could fuel regional conflict. - water is the new oil. scarcity will confront regions at an accelerated pace in this decade.
US Army: Population vs. Resource Scarcity Study Plan
Human Farming Management: Fake Left v. Right (02:09)
ARMY STRATEGY FOR THE ENVIRONMENT: Office of Dep. Asst. of the Army Environment, Safety and Occupational Health: Richard Murphy, Asst for Sustainability, 24 October 2006
2006: US Army Strategy for Environment
CIA & Pentagon: Overpopulation & Resource Wars [01] [02]
Peak NNR: Scarcity: Humanity’s Last Chapter: A Comprehensive Analysis of Nonrenewable Natural Resource (NNR) Scarcity’s Consequences, by Chris Clugston
Peak Non-Renewable Resources = END:CIV Scarcity Future
Race 2 Save Planet :: END:CIV Resist of Die (01:42) [Full]
FAIR USE NOTICE: The White Refugee blog contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to provide information for research and educational purposes, and advance understanding for the Canadian Immigration & Refugee Board's (IRB) ‘White Refugee’ ruling. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the copyright owner. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Copyright owners who object to the fair use of their copyright news reports, may submit their objections to White Refugee Blog at: [jmc.pa.tf(at)gmail(dot)com]